Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.rubijuice.com

dostępnego pod adresem sklep.rubijuice.com umożliwiającego Kupującym składanie Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów widocznych w sklepie.

 

§ 1 Definicje

 

 1. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta w Sklepie, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie, Regulaminem Konta użytkownika.

 3. Kupujący – każdy podmiot dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej ze Sklepem, w tym zarówno konsument jak i przedsiębiorca..

 4. Regulamin – niniejszy regulamin.

 5. Sklep – sklep internetowy „sklep.rubijuice.com” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem sklep.rubijuice.com, umożliwiający Kupującym składanie Sprzedawcy ofert kupna towarów w nim prezentowanych.

 6. Sprzedawca – Gospodarstwo Sadownicze Mateusz Pluta wpisana do rejestru przedsiębiorców CIDG NIP: 764 244 85 56 z siedzibą ul. Sportowa 32 89-310 Łobżenica

 7. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Informacje prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego

 2. Kupujący zainteresowany kupnem towaru składa ofertę Sprzedawcy.

 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę.

 4. Dla skorzystania z wszystkich funkcji Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto email.

§ 3 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: „Rubi Juice Gospodarstwo Sadownicze Mateusz Pluta ul. Sportowa 32, 89-310 Łobżenica „

 2. Adres e-mail: zamowienia@rubijuice.com

 3. Numery telefonów: 795257745

§ 4 Składanie Zamówień

 1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.

 2. W celu złożenia Zamówienia z należy założyć Konto użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie.

 3. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy wybrać towar, jego ilość, a następnie dodać towar do koszyka w Sklepie.

 4. W następnych krokach należy wybrać sposób dostawy oraz metodę płatności za towar.

 5. W momencie potwierdzenia przez Kupującego przedmiotu Zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu następuje złożenie Sprzedawcy Zamówienia.

 6. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.

 7. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail o odpowiedniej treści do Kupującego, na adres podany w Koncie Użytkownika.

 8. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 9. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.

§ 5 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie zawierają wszelkie należne podatki, w tym podatek VAT.

 2. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru (uwzględniająca podatki) oraz koszt jego dostawy wskazany w Sklepie (między innymi podczas składania Zamówienia).Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

§ 6 Płatności

 1. Kupujący za przyjęte Zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 3 może zapłacić:

a)      przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

29893800060007439120000010

b)      gotówką w momencie odebrania towaru w siedzibie Sprzedawcy,

d)       za pośrednictwem bramki płatniczej DotPay;

e )      za pośrednictwem bramki płatniczej PayU;

 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry – za zakupione towary należy zapłacić w terminie do 7 Dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Środki przekazane Sprzedawcy przez Kupującego przed przyjęciem Zamówienia będą stanowić przedpłatę na poczet przyszłego przyjętego Zamówienia.

§ 7 Realizacja przyjętego Zamówienia

 1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich.

 2. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego w Sklepie towaru w siedzibie Sprzedawcy w godzinach jego pracy.

 3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 Dni roboczych.

 4. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia.

 5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie Sprzedawca przystąpi do realizacji przyjętego Zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty.

 6. Sprzedawca przekaże konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

 7. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:

a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 1. Aby konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,
  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
  z tym zwrotem.

 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w Regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Jeżeli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

 

§ 9 Brak prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a)      w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)      w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)       w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)      w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.

 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny,:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b)      w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c)       żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d)      żądać usunięcia wady.

 1. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie.

 2. Sprzedawca prosi o przekazywanie reklamacji składanych na podstawie rękojmi drogą elektroniczną (e-mail) lub pisemnie przy wykorzystaniu właściwych adresów podanych w Regulaminie.

 3. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Kupujący jest zobowiązany, w przypadku konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.

 4. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.

 5. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane
  z rękojmią.

 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres
  e-mail wskazany w Regulaminie.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

  1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

  2. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,

  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12 Dane osobowe


 1. Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego
  i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

 2. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego konsument może skorzystać.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: „Gospodarstwo Sadownicze Mateusz Pluta ul. Sportowa 32, 89-310 Łobżenica NIP: 764 244 85 56 e-mail: zamowienia@rubijuice.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Data odbioru(*) _____________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.